top of page

 Airway תקנון אתר

תקנון אלישע- AIRWAY

אתר  airway.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

 

בעל האתר ומפעילו הינו חברת "אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ. ח.פ: 515255222

 

שמשרדה הרשום: נתן ילין מור 21 תל אביב  ("להלן: "אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ")

 

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

 

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

  1. מובהר כי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

  2. אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

שירותים המוצעים באתר

אתר airway.co.il  מבית- אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ. מובהר כי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ , רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

 

מובהר כי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

 

מובהר, כי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ  ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ,את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ,תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו.

זכות זו של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ תישמר ללא הגבלת זמן.

הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות, המבוקשים. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג "דף מוצר סופי" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף מוצר סופי").

לתשומת הלב, אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ רשאית לעדכן את דף המוצר סופי מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

 

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").

לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ עקב שיבוש הפעלת האתר.

כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

 

במעמד ביצוע ההזמנה תבצע אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ חיוב של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

 

תנאים להשלמת עסקת הרכישה

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה.

הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

 

אספקה לבית המשתמש

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). מספר אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה עד 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה באתר .

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.

דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

מדיניות החזרת מוצרים

החזרת מוצר תעשה אך ורק למשרדי החברה ברחוב נתן ילין מור 21 תל אביב

ניתן להגיע פיזית או לשלוח דרך דואר שליחים בלבד. לא יתקבלו סחורות דרך דואר רשום בשעות פעילות החברה.

 

החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף חשבונית הקניה .

החזר כספי יינתן רק אם המוצר עלה יותר מ-50 ₪. ההחזר הכספי על המוצר שהוחזר לא יהיה מלא והלקוח יישא בדמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מבניהם.

עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

במידה ונדרש שהחברה תאסוף את המוצר יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים לדמי הביטול לעיל בעלות של 49 ₪ -300 ₪ כולל מע"מ כתלות בנפח המוצר ובמיקום איסוף המוצר. 
במקרה זה ההחזר הכספי יבוצע לאחר בדיקת תקינות המוצר ואריזתו ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים.

 

לא ניתן להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו ו/או שנרכשו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו ו/או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית על ידי אריזה זמינה פשוטה ורגילה.

 

בעקבות המצב בישראל (משבר הקורונה) ונוכח הוראות משרד הבריאות בגין מוצרים היגייניים לא ניתן להחזיר מוצרי חיטוי והתמגנות לאחר קבלתם. במקרים מיוחדים ניתן ליצור קשר במייל: elisha.med@gmail.com
 

מדיניות משלוחים

להלן פירוט ועדכון תעריפי הובלה (כוללים מע"מ) של החברה :

 מוצר הנשלח באמצעות חברת בלדרות יחויב בדמי משלוח על סך 49 ₪. החזרת מוצר הדורש איסוף יחויב בדמי משלוח נוספים של חברת בלדרות על סך 49₪.

מוצרים הדורשים הובלה ו\או הרכבה ע"י החברה יחויבו בדמי הובלה והרכבה על סך 250 ₪ לא כולל הסייגים הבאים:

ג.1.             צפונית לחדרה\דרומית לגדרה – דמי הובלה והרכבה 350 ₪.

ג.2.             אילת, הערבה, ישובי ים המלח, רמת הגולן – דמי הובלה והרכבה 900 ₪.

ג.3.             הובלה והרכבה לבניין ללא מעלית תהיה תוספת של 50 ₪ לקומה מקומה  3 ואילך.

 לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים הנעשה בהם שימוש ו/או באו במגע עם גוף הלקוח ו\או שלא באריזתם המקורית ו\או שיוצרו ו\או יובאו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו\או מוצרים פסידים (מתכלים).

 מוצר שהגיע לבית הלקוח תקול\פגום, תהליך ההחזרה\החלפה יהיה ללא עלות הובלה נוספת.

החברה מתחייבת לספק את מוצריה עד 14 ימי עסקים למעט המקרים הבאים:

* החברה לא מתחייבת להובלות מעבר לקו הירוק. דמי הובלה מעבר לקו הירוק יקבעו ע"י סמנכ"ל תפעול או מי מטעמו לפני סיפוק המוצר ובכפוף לאישור עלות ההובלה ע"י הלקוח.

* לגבי אספקת מוצרים לאילת, הערבה, יישובי ים המלח, רמת הגולן ומעבר לקו הירוק במידה ויהיו ויאושרו – זמן אספקה עד 25 ימי עסקים.

 איסוף עצמי – איסוף עצמי יתאפשר, למעט מוצרים הדורשים הרכבה של איש מקצוע מטעם החברה. איסוף עצמי יתבצע בימי עסקים א'-ה', בין השעות בשעות 10:00-17:00.

 

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ.

אתר  ) AIRWAY אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ) הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ מאחר אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

 מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

כמו כן, אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ

אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי , אירוע בטחוני , מגפה עולמית כו' .בנסיבות כאמור רשאית אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של במייל: Elisha.med@gmail.com או בטלפון: 077-7901617

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר AIRWAY.CO.IL (אלישע הדרכות ושרותי רפואה בעמ), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ בלבד.

זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ בלא קבלת הסכמת  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר- AIRWAY  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ), סימני המסחר של אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ (בין אם נרשמו ובין אם לאו),וכיוב' – הם כולם רכושה של  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ  ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם  אלישע הדרכות ושרותי רפואה בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו בלבד.

bottom of page